Besiktningar

Med regelbundna intervall gör föreningen besiktningar, som oftast regleras av lagkrav. Styrelsen har rätt att få tillträde till lägenheterna för tillsyn, liksom för att låta utföra arbete.

Brandsskyddskontroll och sotning

Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i huset.

Brandskyddskontroll genomförs vart åttonde år och gjordes senast i februari 2008. Sotning sker vart fjärde år och genomfördes senast i oktober 2016.

Sotning och brandskyddskontroll bekostas av föreningen. Provtryckning av rökkanalerna görs bara om det är särskilt påkallat.

Inget eldningsförbud föreligger i lägenheternas öppna spisar.

besiktningsprotokoll-rokkanaler-2016

Energideklaration

Besiktning för energideklaration ska ske med 10-års intervall och syftar till att ge en bild av hur energieffektivt huset är i förhållande till andra liknande byggnader.

För den senast företagna besiktningen, se Energideklaration nedan.

Energideklaration 2020

Fastighetssyn

Styrelsen företar med ca fem års intervall syn av de enskilda lägenheterna och fastigheten i stort för att konstatera fastighetens status samt om det finns några underhålls- eller renoveringsbehov.

Fastighetssynen ger även en kontroll av att ingen medlem gör åtgärder som hotar fastighetens bestånd eller vanvårdar sin del av fastigheten.

För den senast företagna fastighetsynen, se Noteringar vid fastighetssyn nedan.

Noteringar vid fastighetssyn 2011

Obligatorisk VentilationsKontroll – OVK

OVK ska genomföras vart sjätte år och syftar till att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i huset. Kontrollen görs mot de byggkrav som gällde när huset byggdes.

För den senast företagna kontrollen, se OVK nedan.

OVK 2019

Radonmätning

Vid den radonmätning som slutfördes 2012 var medel av årsmedelvärdena i de sex uppmätta lägenheterna 16 Bq/m3 (rikt- och gränsvärdet är 200 Bq/m3). Det högsta årsmedelvärdet uppmättes till 30 Bq/m3.

Mätningen är registrerad i Stockholm Stads radonregister. Radonrapporten finner du nedan.

Radonrapport 120221

Ventilationsbeskrivning Fastighetsägarna

Fastighetsägarnas beskrivning från 2013 av fastighetens ventilation finner du nedan.

Ventilationsbeskrivning