Besiktningar

Med regelbundna intervall gör föreningen besiktningar, som oftast regleras av lagkrav. Styrelsen har rätt att få tillträde till lägenheterna för tillsyn, liksom för att låta utföra arbete.

Brandsskyddskontroll och sotning

Skorstensfejarmästare Lars Sundström AB ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i huset.
Brandskyddskontroll genomförs vart åttonde år och gjordes senast i oktober 2016. Sotning sker vart fjärde år och genomfördes senast i december 2020.
Sotning och brandskyddskontroll bekostas av föreningen. Provtryckning av rökkanalerna görs bara om det är särskilt påkallat.
Inget eldningsförbud föreligger i lägenheternas öppna spisar.

besiktningsprotokoll-rokkanaler-2016

Energideklaration

Besiktning för energideklaration ska ske med 10-års intervall och syftar till att ge en bild av hur energieffektivt huset är i förhållande till andra liknande byggnader.

Den senaste besiktningen gjordes 2020:

Energideklaration 2020

Obligatorisk VentilationsKontroll – OVK

OVK ska genomföras vart sjätte år och syftar till att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i huset. Kontrollen görs mot de byggkrav som gällde när huset byggdes.

Den senast ventilationskontrollen gjordes 2019:

OVK 2019

Radonmätning

Vid den radonmätning som gjordes 2012 var medel av årsmedelvärdena i de sex uppmätta lägenheterna 16 Bq/m3 (rikt- och gränsvärdet är 200 Bq/m3). Det högsta årsmedelvärdet uppmättes till 30 Bq/m3.
Mätningen är registrerad i Stockholm Stads radonregister:

Radonrapport 120221

Ventilationsbeskrivning Fastighetsägarna

Fastighetsägarnas beskrivning från 2013 av fastighetens ventilation:

Ventilationsbeskrivning