Andrahandsupplåtelse

Andrahandsupplåtelse

Det ligger i föreningens intresse att medlemmarna är permanentboende i föreningens hus, eftersom motsatsen har visat sig drabba föreningen negativt på flera sätt, bl.a. genom bristfälligt underlag vid rekrytering till föreningens styrelse med flera funktioner inom föreningen.

Föreningens policy för andrahandsupplåtelse är:

  • Föreningen följer bostadsrättslagen 7 kap
  • Medlem får enbart upplåta sin lägenhet i andra hand om styrelsen ger sitt samtycke
  • Det krävs skäl för andrahandsuthyrning
  • Ansökningar prövas mot vad som står i bostadsrättslagen i kombination med hyresnämndens praxis
  • Andrahandsupplåtelse är en tillfällig lösning och om styrelsen finner att grund för andrahandsupplåtelse föreligger medges detta med högst ett år åt gången.

Om du vill hyra ut, eller låna ut, din lägenhet ska du ansöka om styrelsens godkännande genom att fylla i och skriva under Ansökan om andrahandsupplåtelse, och lämna till någon i styrelsen. Styrelsen behandlar sedan uthyrningen under nästa möte.

Till ansökan skall bifogas ett upprättat hyresavtal med den föreslagna hyresgästen. Avtalet skall vara villkorat av att bostadsrättsföreningen godkänner andrahandsupplåtelsen. Av avtalet skall vidare framgå att andrahandshyresgästen informerats om de ordningsregler som gäller i föreningens hus, vilka framgår av föreningens hemsida.

Ansökan skall inges senast en månad innan uthyrningen påbörjas.

Endast fysiska personer godkänns som andrahandshyresgäster och hyresavtalet får inte omfatta fler än en hyresgäst.

Skäl för andrahandsupplåtelse kan vara tillfälligt arbete eller studier på ort bortom pendlingsavstånd (bifoga intyg), militärtjänst (bifoga intyg) eller sambo på prov (max 6 månader).

Skulle styrelsen inte ge sitt samtycke kan du vända dig till hyresnämnden för prövning.

Om en lägenhet upplåts i andra hand utan styrelsens tillstånd så är nyttjanderätten till lägenheten förverkad och föreningen har rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning.

Om lägenheten står outhyrd, eller står tom av annan anledning

Åkerlunds Fastighetsservice har uppgett att tillsyn av tomma lägenheter bör ske var fjortonde dag. Då ska vatten spolas i toaletter, kök, handfat samt golvbrunnar. Fönster ska kontrolleras liksom att elementen är på och att det inte luktar gas.

Står en lägenhet tom är medlemmen skyldig att utöva tillsyn enligt ovan. Annars kan föreningen kräva tillträde till lägenheten för att Åkerlunds Fastighetsservice skall kunna utöva tillsynen, på medlemmens bekostnad.