Renoveringar och ombyggnation

För mindre reparationsarbeten i lägenheten kan medlem på egen bekostnad anlita Åkerlunds Fastighetsservice AB.

Du ska i god tid innan renoverings- och ändringsarbeten påbörjas skriftligen ansöka om styrelsens godkännande. Ommålning inne i lägenheten behöver dock inte anmälas.

Bifoga skiss eller ritning med mått där det tydligt framgår vilka förändringar som planeras.

Ändring av bärande vägg är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att montera och ansluta frånluftsfläktar i lägenheterna, vare sig i kök eller badrum, och koppla dessa till fastighetens frånluftsventilation. Vidare får varken frånluftsventilerna, eller tilluftsventilerna under fönstren, sättas igen, byggas in eller tas bort.

Vissa förändringar kräver att man gör en anmälan till Stadsbyggnadskontoret.

För arbeten som berör

  • Vatten och avlopp
  • Rivning av väggar, helt eller delvis
  • El, telefon och bredband
  • Värme
  • Ventilation

behövs separat ombyggnadsavtal, godkänt av styrelsen, innan något arbete påbörjas.

Skälet till dessa avtal är att styrelsen och föreningens förvaltare behöver känna till förändringar i fastigheten för att om möjligt kunna undvika onödiga kostnader för föreningen. Det gäller inte minst frågor som rör vatten och avlopp, eftersom vattenläckor kan förorsaka stora reparationskostnader och högre försäkringskostnader.

Inget arbete får påbörjas utan styrelsens medgivande.

Föreningen ansvarar inte för av medlem utfört arbete eller för framtida skador orsakade av medlemmens renoveringsarbeten.

Medlemmen ansvarar för såväl genomförandet som kostnader för renovering och ombyggnation. Föreningens stadgar och gällande lag ska efterlevas och medlemmen ansvarar för att gällande normer, myndighetskrav mm är uppfyllda. Medlemmen garanterar vidare att utförandet sker fackmannamässigt, med hög kvalitet och noggrannhet. Anlita därför alltid ett auktoriserat företag. Då är du säker på att arbetet utförs enligt Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler. El- och gasinstallationer ska utföras av behörig installatör.

För indragning av 3-fas krävs styrelsens godkännande och medlemmen ansvarar för såväl genomförandet som kostnaderna, inklusive kostnaden för den nya elstigaren. Sådan eldragning utanför de enskilda lägenheterna får också bara utföras av en av styrelsen utsedd, eller godkänd, elektriker.

Kräv ett intyg/dokument av entreprenören som utfört arbetet. Det bör påtalas redan innan arbetena påbörjas.

Innan arbete som medför oljud eller annan olägenhet påbörjas ska anslag sättas upp i porten, med information om under vilken tid arbetet kommer utföras. Normal arbetstid är vardagar mellan 07.00 och 16.00.

Det är inte tillåtet att stänga av vatten, värme eller el utan att ha fått tillstånd av styrelsen. Medlemmen skall i god tid sätta upp anslag i porten om när sådan avstängning ska äga rum. Även Åkerlunds Fastighetsservice AB ska meddelas om detta i god tid, så att inte avstängningen leder till att en annan medlem gör felanmälan.

Medlemmen ansvarar för att allmänna utrymmen och trädgården städas om det kommit skräp där i samband med arbete i lägenheten.

Har skador uppkommit i allmänna utrymmen i samband med lägenhetsrenoveringen ska medlemmen sörja för att dessa utan dröjsmål repareras på medlemmens bekostnad.

Avstängningsventiler och vattenmätare för inkommande vatten sitter på källarens yttervägg, under cykel- och barnvagnsrummet. Om vattnet ska stängas av så ska det göras med dessa ventiler, även om det bara gäller en enstaka stam.

Vid arbeten som berör vatten och avlopp gäller även nedanstående Drift- och skötselinstruktioner Proline.
Drift- och skötselinstruktioner Proline

Vid arbeten som berör el, låt entreprenören ta del av nedanstående Status 1-fas och 3-fas & Relationshandling