Föreningens utrymmen:

 • Cykel- och barnvagnsrum
 • Elrum
 • Föreningens tomt
 • Hissmaskinrum
 • Källare och vind
 • Tvättstuga
 • Undercentral

Cykel- och barnvagnsrum

Eftersom utrymmet är begränsat ska bara cyklar som används ställas där. För förvaring av cykel under längre tid kan medlemmar använda sina vinds- eller källarkontor.

De som använder cykel- och barnvagnsrummet ansvarar för ordningen där. Under vår- och höststädningarna städas utrymmet.

Elrum

I elrummet i källaren finns husets inkommande el och härifrån utgår elstigarna till lägenheterna. Styrelsen har nycklar till elrummet.

I elrummet finns:

 • Mätartavlor för föreningen och för de medlemmar som inte har sådan i lägenheten
 • Huvudsäkringar, såvitt dessa inte finns i respektive lägenhet
 • Tidur för ytter- och trapphusbelysningen
 • Inkommande box för teve/bredband
 • Box med husets anslutning till Stokab:s stadsnät
 • Brytare för frånluftsfläkten på vinden (svart låda på vänster vägg med stor kontaktarm)

Föreningens tomt

Fastighetens mark omfattar området fram till trottoaren. Gränsen mot fastigheten på Smedsbacksgatan 16 går mitt emellan våra hus. På baksidan går tomtgränsen till en meter från staketet mot huset.

Sandlådan har ställts dit av föreningen. Den ligger delvis på föreningens mark och delvis på grannfastighetens mark.

Fastigheten ligger inom Nationalstadsparken med de restriktioner som bland annat gäller för trädfällning.

Hissmaskinrum

Hissmaskinrummet ligger ovanför hissen på vinden och här finns utöver hissmaskinen även hissens elektriska säkerhetsskydd, som sitter på höger sida direkt innanför dörren. Nyckel till hissmaskinrummet förvaras av styrelsen.

Källare och vind

Till varje lägenhet hör källar- eller vindskontor. De får enbart användas för förvaring. El får inte dras till kontoren och det är inte tillåtet att koppla in elektrisk apparatur där.

Medlemmarna ansvarar själva för det som förvaras i dessa utrymmen samt att de är låsta.

Vatten har ibland kommit ut på källargolvet. Ställ därför inte fuktkänsliga föremål direkt på golvet.

Korridorerna på vinden och i källaren ska av brandsäkerhetsskäl hållas helt fria från möbler och liknande.

Vänligen släck lamporna när du lämnar källare/vind.

Tvättstuga

I den gemensamma tvättstugan finns två tvättmaskiner, en torktumlare, två torkskåp och en mangel.

Tvättmaskinerna är bara avsedda för hushållstvätt. Mattor bör inte tvättas i maskinerna.

Bokad tvättid, som inte tagits i anspråk inom 30 minuter efter bokningstidens början, är fri för annan att använda.

Tvättstugan får användas under alla veckodagar mellan 08.00 och 21.00.

De som använder tvättstugan ansvarar också för städningen.

 • Se till att tvätt- och sköljmedelsfacken är rena
 • Lämna tvätt- och sköljmedelsfacken och trumman öppna för att förhindra mögelbildning
 • Töm torktumlarens luddfilter

Under vår- och höststädningarna görs storstädning av tvättstugan.

Undercentralen

Husets undercentral med fjärrvärmeväxlaren finns i utrymmet intill tvättstugan.

Här finns även expansionskärlet som tar hand om temperatursvängningarna i värmesystemet. Vattennivån behöver kontrolleras då och då och detta sköter styrelsen som också har nyckel till undercentralen. Påfyllning sker genom att öppna kranen på röret till vänster om kärlet och fylla upp till avloppsröret. Om motorskyddet löst ut hörs ett påtagligt brummande. Gör då en omstart med hjälp av knappen på kärlets framsida.