Föreningens utrymmen

Nedan finner du information om följande:

 • Cykel- och barnvagnsrummet
 • Elrummet
 • Föreningens tomt
 • Hissmaskinrummet
 • Källare och vind
 • Tvättstugan
 • Undercentralen

Cykel- och barnvagnsrummet

Eftersom utrymmet är begränsat ska bara cyklar som används ställas där. För ren förvaring av cykel under längre tid ska istället vinds- eller källarkontor utnyttjas.

De som använder cykel- och barnvagnsrummet ansvarar också för ordningen där. Under vår- och höststädningarna görs storstädning av utrymmet.

Elrummet

I elrummet i källaren finns husets inkommande el och härifrån utgår elstigarna till lägenheterna. Styrelsen har nycklar till elrummet.

I elrummet finns vidare:

 • Mätartavlor för föreningen och för de medlemmar som inte har sådan i lägenheten
 • Huvudsäkringar, såvitt dessa inte finns i respektive lägenhet
 • Tidur för ytter- och trapphusbelysningen
 • Inkommande box för teve/bredband
 • Box med husets anslutning till Stokab:s stadsnät
 • Brytare för frånluftsfläkten på vinden (svart låda på vänster vägg med stor kontaktarm)

Föreningens tomt

Fastighetens mark omfattar området fram till trottoaren. Gränsen mot fastigheten på Smedsbacksgatan 16 går mitt emellan våra hus. På baksida går tomtgränsen ca 1 meter hitom staketet.

Sandlådan ligger delvis på föreningens mark och delvis på grannfastighetens mark men det är BRF Smedsbacken 15 som har iordningställt sandlådan och även satt upp lekställningen.

Fastigheten ligger inom Nationalstadsparken med de restriktioner som gäller avseende trädfällning m.m.

Hissmaskinrummet

Hissmaskinrummet ligger ovanför hissen på vinden och här finns utöver hissmaskinen även hissens elektriska säkerhetsskydd, som sitter på höger sida direkt innanför dörren. Nyckel till hissmaskinrummet förvaras i föreningens förråd.

Källare och vind

Till varje lägenhet hör källar- eller vindskontor. De får enbart användas för förvaring och inte för någon form av verksamhet. Ingen eldragning får ske till kontoren och det är inte heller tillåtet att koppla in någon form av elektrisk apparatur.

Medlemmarna ansvarar själva för det som förvaras i dessa utrymmen samt att de är låsta.

Vi har ibland haft mindre översvämningar i källaren. Ställ därför inte fuktkänsliga föremål direkt på golvet.

Om något i förrådet blir stulet eller skadat ska du anmäla det till ditt försäkringsbolag.

Korridorerna på vinden och i källaren ska av brandsäkerhetsskäl hållas helt fria från möbler och liknande.

Vänligen se efter att du har släckt lamporna när du lämnar källare/vind.

Tvättstugan

I den gemensamma tvättstugan finns två tvättmaskiner, en torktumlare, ett torkskåp och en mangel.

Tvättmaskinerna är bara avsedda för hushållstvätt varför exempelvis mattor inte får tvättas i maskinerna.

Boka tid genom att skriva in dig i liggaren i tvättstugan. Bokad tvättid, som inte tagits i anspråk inom 30 minuter efter bokningstidens början, är fri för annan att använda.

Tvättstugan får användas under alla veckodagar men då bara mellan 08.00 och 21.00, av hänsyn till de som bor närmast tvättstugan.

De som använder tvättstugan ansvarar också för städningen.

 • Se till att tvätt- och sköljmedelsfacken är rena
 • Lämna tvätt- och sköljmedelsfacken och trumman öppna för att förhindra mögelbildning
 • Töm torktumlarens luddfilter

Under vår- och höststädningarna görs storstädning av tvättstugan.

Undercentralen

Husets undercentral med fjärrvärmeväxlaren finns i utrymmet bakom tvättstugan.

Här finns även expansionskärlet som tar hand om temperatursvängningarna i värmesystemet. Vattennivån behöver kontrolleras då och då och detta sköter styrelsen som också har nyckel till undercentralen. Påfyllning sker genom att öppna kranen på röret till vänster om kärlet och fylla upp till avloppsröret. Om motorskyddet löst ut hörs ett påtagligt brummande. Gör då en omstart med hjälp av knappen på kärlets framsida.